کارگروه صلاحیت عمومی

وظیفه کارگروه صلاحیت عمومی, بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب (حق‌التدریس، استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، طرح سربازی و...) و متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی می باشد.

ترکیب اعضای کارگروه بررسی صلاحیت عمومی به شرح ذیل می باشد:

۱-    نماینده رئیس مؤسسه

۲-    نماینده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مؤسسه

۳- سه نفر عضو هیأت علمی رسمی با پیشنهاد هیأت اجرایی جذب و با تأیید هیأت عالی گزینش با حکم دبیر هیأت مرکزی جذب

 

مسئول کارگروه صلاحیت عمومی

نام و نام خانوادگی: دکتر جواد صفایی قمی

شماره تماس: 55912136